چهارمین همایش سراسری نرم افزارهای آزاد/متن باز

این ها شعار نیست... آرزوست

آرزویی نه چندان دور...

هماهنگی
۰۹۱۲۲۴۲۹۲۹۷ نبی زاده
۰۹۱۲۵۴۲۳۱۳۳ هنرمند
۰۹۱۲۷۴۱۸۰۳۵ اطهری
محل سالن و اسکان